Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

80 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19689

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie MSWiA w budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po terenie MSWiA oraz poza nim.
Praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na rozszerzenie lub ograniczenie działalności SP ZOZ MSWiA.
 • Dokonywanie oceny zasadności wyrażenia zgody lub odmowy na prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wyrażenia zgody lub odmowy na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie albo użyczenia aktywów trwałych oraz sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez SP ZOZ MSWiA aktywów trwałych.
 • Ocena gospodarowania mieniem SP ZOZ MSWiA w obszarze wykorzystywania nieruchomości na działalność statutową.
 • Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania nieruchomości w drodze darowizny.
 • Prowadzenie spraw związanych z wniesieniem majątku do SP ZOZ MSWiA lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazania fundacji lub stowarzyszeniu.
 • Współuczestniczenie w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA oraz programów naprawczych (restrukturyzacyjnych), a także monitorowanie ich realizacji odpowiednio do nadzorowanego obszaru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub zarządzania lub zdrowia publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obszarze finansów publicznych lub księgowości lub administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji/zarządzania w ochronie zdrowia.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze ochrony zdrowia.
 • Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE/POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy - Kodeks cywilny.
 • Umiejętność analizy oraz identyfikacji ryzyk związanych z wyrażaniem zgody lub odmowy na zmianę zakresu działalności podmiotów leczniczych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl