Inspektor nadzoru

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Rzeszów

54 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 20558

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • współpraca w przygotowaniu i realizacji zadań mostowych, wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych,
 • uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • analizowanie wyników przeglądów podstawowych, rozszerzonych i raportów z przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich wraz z określeniem potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich,
 • konsultacja i opiniowanie proponowanych zmian technologicznych na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działaniami prowadzonymi przez Rejony w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich,
 • współpraca ze Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obiektów mostowych
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane bez ograniczeń wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • prawo jazdy kat.B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynieryjnych,
 • znajomość obsługi komputera- pakiet MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie projektowania i nadzoru nad wykonywaniem antykorozyjnych zabezpieczeń stalowych oraz antykorozyjnych zabezpieczeń na konstrukcjach betonowych,
 • znajomość procedur FIDIC

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Rekrutują z Praca.pl