Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Koszalin

109 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 18964

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Opracowywanie decyzji, postanowień, zaleceń, wytycznych, opinii i zaświadczeń dot. zabytków (z urzędu i na wniosek strony) w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Opiniowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, Programów Opieki nad Zabytkami dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, zgłaszanie naruszania przepisów ustawy o ochronie zabytków w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i remontów zastępczych na terenie podległym Delegaturze.
 • Przeprowadzanie oględzin zabytków nieruchomych, odbiory prac prowadzonych przy tych zabytkach oraz udział w komisjach konserwatorskich dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Udzielanie na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych z powierzonego terenu.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunkach architektura, ochrona dóbr kultury, konserwacja zabytków, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo i muzealnictwo, wzornictwo, kierunki inżynieryjne budownictwa w specjalnościach konstrukcyjnych lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w instytucjach kultury lub związane z architekturą
 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalizacje w ramach kierunków: konserwatorstwo, dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
 • 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub związane z architekturą
 • prawo jazdy Kat. B
 • znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Access)

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
Specjalista ds. Ochrony Zabytków Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Rekrutują z Praca.pl