Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

130 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 16571

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno - biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na 4 piętrze wielokondygnacyjnego budynku,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących decyzji lokalizacyjnych;
 • Badanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
 • Badanie gminnych projektów rewitalizacji;
 • Prowadzenie kontroli organów samorządowych I instancji (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) w zakresie terminowego wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Podejmowanie działań dotyczących sporządzania przez Wojewodę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin albo ich zmiany, w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie architektury lub urbanistyki, lub gospodarki przestrzennej, lub wyższe o innym profilu pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planowania przestrzennego i budownictwa
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o rewitalizacji, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane projektowe architektoniczne lub uprawnienia urbanistyczne;
 • przynależność do Izby samorządowej Architektów lub Urbanistów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl