Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

130 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 16576

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno - biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na 3 piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wyposażonego w windę,
• wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, decyzji o ich przeniesieniu oraz postępowań wznowieniowych związanych z w/w decyzjami;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zgłoszeń robót budowlanych oraz dotyczących zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odstępstw od warunków techniczno – budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administracji architektoniczno – budowlanej lub instytucjach projektowych, wykonawczych (w obszarze budownictwa).
  • znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • uprawnienia budowlane, projektowe, architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl