Inspektor wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lublin

2 dni temu

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 22028

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu/ możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- praca w niewielkich pokojach biurowych 2 i 3 osobowych,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych, zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne pomocy społecznej (urzędy gmin, regionalny ośrodek polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) na terenie całego województwa lubelskiego,
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez samorząd gminny, powiatowy i województwa na terenie całego województwa lubelskiego,
 • rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących sposobu realizacji przez ośrodki pomocy społecznej i jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (należące do właściwości oddziału),
 • analizowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań z obszaru pomocy społecznej przekazywanych w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem Statystycznej Aplikacji Centralnej,
 • analizowanie i akceptowanie indywidualnych programów integracyjnych dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz dokonywanie kwartalnej oceny stopnia ich zintegrowania,
 • kontrolowanie i ocenianie realizacji przez podmioty uprawnione zadań zleconych na podstawie umów,
 • opracowywanie analizy stanu i skuteczności pomocy społecznej w oparciu i ocenę zasobów pomocy społecznej, przyjętą przez samorząd województwa, z uwzględnieniem założeń przewidzianych w strategii,
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem podmiotom uprawnionym zadań pomocy społecznej, wynikających z programów rządowych oraz programów wojewody (przedstawianie propozycji obszarów działań, kryteria oceny zgłoszonych ofert, dokonywanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, przygotowywanie projektów umów).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 1) magisterskie na kierunkach: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, socjologia; 2) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań pomocy społecznej w tym zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc w rodzinie,
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy,
 • umiejętność przekonywania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl