Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Szczecin

175 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 15744

Warunki pracy

• Praca wymagająca bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy pod presją czasu, szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dziedzinami, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, zachowania tajemnicy korespondencji, dyskrecji.
Wykonywana przy komputerze, wymagająca umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, pocztą elektroniczną.
• Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych. Praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, czasami, wymagająca przemieszczania się pracownika pomiędzy pokojami, piętrami budynku.
• Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku biurowo-laboratoryjnego.

Zakres zadań

 • Realizacja czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania, segregacji i dystrybucji korespondencji przychodzącej. Prowadzenie rejestru poczty przychodzącej. Przekazywanie poczty przychodzącej do dekretacji Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Dystrybucja korespondencji przychodzącej do poszczególnych komórek organizacyjnych. Zastępstwo w sekretariacie ZWLW w razie potrzeb.
 • Prowadzenie zaopatrzenia, magazynu i prawidłowej gospodarki magazynowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem.
 • Uzgadnianie z pracownikiem zespołu finansowo-księgowego, sald ksiąg inwentarzowych z księgami głównymi w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz umorzenia.
 • Przygotowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia do inwentaryzacji.
 • Analiza i opisywanie faktur i rachunków zakupowych, terminowe, bez zbędnej zwłoki przekazywanie do rozliczenia dokumentów księgowych do zespołu finansowo-księgowego.
 • Prowadzenie (kartotek osobowych) ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Realizacja zaopatrzenia odzieży ochronnej i roboczej.
 • Prowadzenie rejestru pieczęci Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
 • Organizacja i obsługa narad i szkoleń.
 • Współpraca z pracownikami w zakresie wykonywania innych zadań. Zastępstwa w razie nieobecności pracowników działu w ramach posiadanych kwalifikacji i kompetencji.
 • Sporządzanie sprawozdań okresowych dotyczących zagadnień wchodzących w zakres działania zespołu ds. administracyjnych.
 • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań dot. czynności kancelaryjnych i/lub prowadzenia magazynu i/lub gospodarowania majątkiem i/lub czynności administracyjno-księgowych,
 • umiejętność wykonywania czynności kancelaryjnych i/lub umiejętność prowadzenia magazynu i/lub umiejętność stosowania rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)i i rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner, fax),
 • dyskrecja i zachowanie tajemnicy korespondencji,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy i pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie instrukcji kancelaryjnej, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gospodarki magazynowej, elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)
 • znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, EZD

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl