Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów i teren woj. podkarpackiego

67 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów i teren woj. podkarpackiego
Ogłoszenie o naborze Nr 20665

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy,
2) Korzystanie z samochodu służbowego : tak,
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter: biurowo- terenowy;
4) Występuje praca na wysokości: tak,
5) Występują częste (min. kilka razy w tygodniu ) wyjazdy służbowe,
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: (komputer -tak, drukarka- tak, kserokopiarka- tak, niszczarka dokumentów -tak, telefon, fax- tak.
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ komórka organizacyjna do której prowadzony jest nabór ;
- Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych - nie,
- Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest:
- piętrowy - 2 - kondygnacyjny (proszę podać na którym piętrze zlokalizowane są
pomieszczenia komórki organizacyjnej i wykonywana jest praca):
pomieszczenia Wydziału Kontroli zlokalizowane są na 1 piętrze. Ze względu na brak podjazdu
przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony
dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z
samodzielnym poruszaniem się pociągach komunikacyjnych.
- Budynek stwarza stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności
z poruszaniem się ( wąskie ciągi komunikacyjne / brak podjazdu / schody przy wejściu do
budynku-ilość stopni: 2);
- Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych;
- Pomieszczenia sanitarno-higieniczne - nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
- Przy budynku jest miejsce parkingowe;
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących .

Zakres zadań

 • Kontroluje artykuły rolno-spożywcze i środki produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę oraz warunków ich składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta – samodzielna realizacja zadania.
 • Kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta - samodzielna realizacja zadania.
 • Ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydaje Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu – samodzielna realizacja zadania.
 • Wykonuje zadania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu, o organizacji rynków rolnych, o rolnictwie ekologicznym, o rejestracji i o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych w celu wyeliminowania z rynku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości - samodzielna realizacja zadania.
 • Sporządza protokoły i inną dokumentację z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w celu udokumentowania wyników kontroli lub ocen – samodzielna realizacja zadania.
 • Opracowuje informacje o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych - samodzielna realizacja zadania.
 • Przygotowuje projekty dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora– samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie 1. Znajomość ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
2. Znajomość rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
3. Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/W i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004.
4. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.
6. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych (Word, Excel, PowerP
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - przeszkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, - szczególne uprawnienia: posiadanie uprawnień do kierowania samochodem osobowym.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Rekrutują z Praca.pl