Kierownik sekcji

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik sekcji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20667

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, kierowanie zespołem ludzkim, stres, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zmienne warunki atmosferyczne, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • planowanie, organizowanie, nadzorowanie i kierowanie pracą Sekcji oraz podległych pracowników,
 • nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań dotyczących usuwania usterek i awarii instalacji i urządzeń zamontowanych w obiektach,
 • nadzorowanie i koordynowanie opracowywania dokumentów/zleceń dotyczących robót remontowych, adaptacyjnych i naprawczych planowanych do realizacji,
 • nadzorowanie rozliczania pobranych przedmiotów i środków pracy,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczenia zadań remontowych, naprawczych i adaptacyjnych,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym oraz w zakresie finansowym zgodności ponoszonych kosztów z tytułu prowadzonych robót,
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektu rocznego i trzyletniego planu finansowego dla wydziału z zakresu robót remontowych, naprawczych i adaptacyjnych,
 • uczestniczenie w pracach komisji dotyczących odbiorów robót.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych, znajomość przepisów BHP,
 • umiejętność: stosowania prawa w praktyce, kierowania zespołem, analizy i syntezy informacji, podejmowania decyzji, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • uprawnienia projektowo-wykonawcze,
 • umiejętność: obsługi komputera w zakresie programów kosztorysowych, działania w sytuacjach stresowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień projektowo-wykonawczych.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-4/I/18”.

  Poznaj stanowisko: Kierownik ds. Administracyjnych

  Kierownik ds. Administracyjnych to osoba, która planuje, kieruje i koordynuje procesy administracyjne firmy, tj: dokumentowanie, komunikacja, organizowanie działań pracowników. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zarządzanie i nadzorowanie administracją firmy, prowadzenie biura (sekretariat, HR, marketing), tworzenie procedur podnoszących jakość w firmie, przygotowanie materiałów ...
  Kierownik ds. Administracyjnych Praca Kierownik ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl