Podobne oferty pracy

Laborant

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenie na działanie odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach, osadach ściekowych i odpadach).
- stanowisko wymaga dużego wysiłku fizycznego,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym.

Zakres zadań

 • wykonywanie pomiarów i/lub badań zgodnie z obowiązującymi metodykami przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • prowadzenie zapisów wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi
 • prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem
 • obsługa stosowanego wyposażenia pomiarowego oraz jego konserwacja zgodnie z zaleceniami
 • opracowywanie procedur badawczych, instrukcji badawczych i technicznych zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami technicznymi
 • w razie stwierdzenia możliwości zaistnienia niezgodności, występowanie z inicjatywą odpowiednich działań zapobiegawczych
 • przygotowanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • umiejętność posługiwania się MS Office
 • posiadanie ważnego patentu stermotorzysty
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wytyczne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
 • praktyczna umiejętność wdrażania urządzeń pomiarowych do eksploatacji
 • dokładność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość zasad walidacji metod analitycznych
 • umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień stermotorzysty
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-05-05 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. 1-go Maja 13b
  10-117 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Laborant

  Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...

  Rekrutują z Praca.pl