Podreferendarz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

66 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19443

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Nietypowe godziny pracy.
2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Rejestrowanie korespondencji, przekazywanie jej wiceministrowi oraz właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa lub adresatom zewnętrznym, a także nadzorowanie obiegu i terminowości przekazywanej korespondencji
 • Prowadzenie kalendarza wyjazdów, spotkań oraz wykazu spraw terminowych; współdziałanie w koordynacji przygotowywania materiałów w celu zapewnienia właściwej obsługi Wiceministra
 • Realizowanie połączeń telefonicznych; kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa lub innych jednostek organizacyjnych; gromadzenie niezbędnych dla kontaktów Wiceministra informacji o osobach, urzędach, instytucjach i organizacjach
 • Prowadzenie terminarza załatwianej korespondencji, sporządzanie pism, sporządzanie kopii materiałów, wysyłanie faksów lub poczty elektronicznej, skanowanie
 • Obsługa dokumentów niejawnych na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych dotyczących obiegu informacji niejawnych
 • Dbanie o zapewnienie recepcji podczas spotkań, zapraszanie gości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Umiejętności: dobra organizacja pracy własnej, hierarchizowanie prac, łatwość komunikacji, współpraca/obsługa klienta
 • Sumienność, dokładność, terminowość
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • Znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych
 • Podstawowa wiedza dot. zakresu działania komórek organizacyjnych MSZ
 • Umiejętności: praca pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów
 • Biegła znajomość programu Microsoft Outlook

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Rekrutują z Praca.pl