Oferta pracy, której szukasz jest nieaktualna

Zobacz podobne, aktualne ogłoszenia

Specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej- Ogłoszenie archiwalne

Praca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie / Administracja publiczna / Służba cywilna / mazowieckie / Warszawa

Prosimy nie odpowiadać na poniższe ogłoszenie, gdyż z całą pewnością nie jest ono aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z profilem danego pracodawcy.

  • Ogłoszenie nr: 151333
  • Data ukazania się ogłoszenia: 27 kwietnia 2013 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

  • Dyrektor Generalny
  • poszukuje kandydatów na stanowisko:
  • specjalista
  • do spraw współpracy w zakresie polityki senioralnej
  • w Departamencie Polityki Senioralnej

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

  • Warszawa
  • ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • współpraca z organizacjami i instytucjami, które inicjują i realizują swoje działania w obszarze aktywnego i zdrowego starzenia, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz wspieranie prac dostosowujących zmiany w obowiązujących rozwiązaniach prawnych oraz dokumentach strategicznych,
  • współpraca przy tworzeniu diagnoz i ocen rozwiązań międzynarodowych w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów,
  • zapewnianie merytorycznego wsparcia w działaniach realizowanych przez Departament inicjujących realizację projektów w obszarze aktywnego starzenia oraz współpracy międzypokoleniowej,
  • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności za realizację zadań i programów kierowanych do seniorów,
  • wspieranie merytorycznie działań w obszarze współpracy z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (Komitet Ochrony Socjalnej Komisji UE, Rada Europy, ONZ oraz Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD oraz grup roboczych Komitetu) w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów,
  • udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych z tematyką senioralną, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów,
  • współpraca z organami opinio-doradczymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej w obszarze polityki senioralnej oraz aktywnego starzenia.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
    Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim, oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
  • wykształcenie: wyższe magisterskie preferowane politologia (specjalność polityka społeczna), socjologia
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
  • pozostałe wymagania niezbędne:
    • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
    • umiejętność redagowania informacji,
    • umiejętność obsługi komputera : MS Office.
    • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    • znajomość problematyki integracji społecznej w krajach UE,
    • wiedza z zakresu ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej oraz znajomość wzajemnych relacji,
    • znajomość polityki społecznej w zakresie osób starszych,
    • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
    • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
    • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    • umiejętność syntetycznego ujmowania wniosków,

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów