Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy

- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa klienta zewnętrznego

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Opracowywanie i wprowadzanie zmian do podręcznika certyfikacji i bieżącego nadzoru operacyjnego PNO w obszarze odpowiedzialności Departamentu;
 • Monitorowanie zmian międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania (SARP's ICAO) zawartych w załączniku 6 część I, II i III oraz załączniku 18 do Konwencji Chicagowskiej;
 • Prowadzenie spraw dotyczących bieżącej aktualizacji, ewidencji oraz kompletowania wzorców Instrukcji Operacyjnych, przepisów lotniczych oraz podręczników, w celu utrzymania zgodności dokumentów z obowiązującym stanem faktycznym;
 • Współpraca z Biurem Prezesa ULC w zakresie postępowań administracyjnych (w szczególności związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków);
 • Przygotowywanie i realizowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ULC projektów zmian do AIP w obszarze odpowiedzialności Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Kompetencje behawioralne: komunikatywność, samodzielność, rzetelność, sumienność, terminowość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie audytora wewnętrznego OPS 1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOL-3/2-12/2017"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Rekrutują z Praca.pl