Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Rzeszów

247 dni temu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 11720

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
wyjazdy w teren,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć oraz przygotowywanie projektów decyzji;
 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;
 • uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub chemii lub fizyki lub akustyki lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub działów pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • organizacja pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • doskonalenie zawodowe
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko; ochrony przed hałasem; ochrony przed polami elektromagnetycznymi
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane
 • umiejętności: rozwiązywanie problemów, współpracy, odpowiedzialność, zarządzanie zasobami, interdyscyplinarność, samodzielność, inicjatywa

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl