Specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20521

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- Praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
- Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • współuczestniczenie w zestawianiu rachunków sektora instytucji niekomercyjnych, w tym spożycia wg klasyfikacji COPNI (Klasyfikacja Wydatków na Spożycie Indywidualne Instytucji Niekomercyjnych Działających na Rzecz Gospodarstw Domowych) – w celu zestawiania PKB oraz oszacowania spożycia ogólnego ludności,
 • współuczestniczenie w zestawianiu spożycia w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w ujęciu kwartalnym i rocznym wg klasyfikacji COICOP (Klasyfikacja Spożycia Indywidualnego według Celu) oraz transmisji danych do Eurostatu – w celu zestawiania PKB od strony rozdysponowania,
 • współuczestniczenie w pracach metodycznych dotyczących rachunków sektora instytucji niekomercyjnych i spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych we współpracy z organizacjami międzynarodowymi - w celu dostosowania metodologii polskich rachunków narodowych do Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA),
 • współuczestniczenie w pracach publikacyjnych i informacyjnych z zakresu tematyki wydziału – w celu przygotowywania roczników i publikacji, a także udostępniania informacji odbiorcom krajowym i zagranicznym,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu kart badań z zakresu prac prowadzonych w wydziale w celu umieszczenia ich w PBSSP.
 • czasowe zastępowanie sekretarza dyrektora Departamentu – w celu sprawnego funkcjonowania sekretariatu Departamentu Rachunków Narodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość teorii ekonomii i statystyki,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • orientacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w statystyce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w statystyce.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-25 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 8/RN/2017

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl