Specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie

Warszawa

8 dni temu

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu przepisów techniczno – budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
 • Realizowanie zadań związanych z kształtowaniem otoczenia regulacyjnego w zakresie infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych
 • Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym na rynku naftowym oraz planowaniem działań interwencyjnych w razie wystąpienia takiej sytuacji
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką złożami ropy naftowej, w tym m.in. uczestniczenie w opiniowaniu decyzji ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej
 • Wypracowywanie stanowisk na posiedzenia, instrukcji, wkładów do instrukcji i sprawozdań oraz udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych KE, a także innych organizacji międzynarodowych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy
 • Uczestniczenie w wykonywaniu zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w sektorze paliwowym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub w sektorze energetyki
 • Znajomość funkcjonowania rynku ropy naftowej i paliw ciekłych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość Prawa budowlanego
 • Znajomość zasad polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DRO-15”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl