Specjalista

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Szczecin

10 dni temu

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 22297

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami. Obsługa klientów zewnętrznych, także obcojęzycznych.
Praca w siedzibie urzędu przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze budynku AP, budynek przy ul. św. Wojciecha 13 jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.

Zakres zadań

  • Prowadzenie Kancelarii Archiwum Państwowego w Szczecinie
  • Obsługa interesantów krajowych i zagranicznych oraz kierowanie ich do odpowiednich pracowników Archiwum
  • Przejmowanie i ewidencjonowanie wpływającej do Archiwum korespondencji oraz przesyłek pocztowych tradycyjnych i elektronicznych
  • Przygotowywanie korespondencji do wysyłki w formie tradycyjnej i elektronicznej
  • Obsługa systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
  • Prowadzenie terminarza spotkań i zadań dyrektora
  • Prowadzenie registratury Archiwum - zakładanie teczek aktowych, kompletowanie spraw do załatwiania oraz sporządzanie spisów akt do archiwum zakładowego
  • Sporządzanie i edytowanie pism urzędowych
  • Przygotowywanie i rejestr wewnętrznych zarządzeń jednostki
  • Udział w przygotowywaniu i redagowaniu strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum
  • Czuwanie nad sprawnym obiegiem informacji miedzy sekretariatem a innymi komórkami organizacyjnymi oraz dbałość o terminowe prowadzenie spraw
  • Obsługa wydarzeń, uroczystości i gości oraz pomieszczeń socjalnych Archiwum w celu zapewnienia obsługi administracyjnej Archiwum
  • Ścisła współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie kadr i finansów (w tym rozliczanie z przyjmowanych wpłat gotówkowych od interesantów) oraz z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego w zakresie z zadań realizowanych przez Dział
  • Realizacja zamówień publicznych do 10 tysięcy złotych brutto

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym
  • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
  • Znajomość systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)
  • Umiejętność posługiwania się Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  • Bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
  • Umiejętność redagowania pism
  • Wysoka kultura osobista
  • Komunikatywność, asertywność, lojalność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Termin i miejsce składania dokumentów

    Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
    Archiwum Państwowe w Szczecinie
    ul. św. Wojciecha 13
    70-410 Szczecin
    z dopiskiem "Nabór specjalista"

    Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

    Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
    Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

    Rekrutują z Praca.pl