Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego

4 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn i teren woj. warmińsko-mazurskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 23726

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (obszar województwa warmińsko-mazurskiego)
- stanowisko wymaga wysiłku fizycznego,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • samodzielne wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego, komunikacyjnego oraz pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i rozporządzeniami oraz zatwierdzonymi procedurami badawczymi w celu realizacji zadań ustawowych
 • obsługa wysokospecjalistycznego wyposażenia pomiarowego i badawczego w celu wykonania pomiarów i uzyskania wiarygodnych wyników
 • wdrażanie nowych metod i procedur badawczych oraz uczestnictwo w ich opracowywaniu w celu wykonywania pomiarów zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
 • prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym w celu zapewnienia i dokumentowania prawidłowości wykonanych pomiarów
 • wykonywanie konserwacji stosowanego wyposażenia zgodnie z zaleceniami
 • uczestnictwo w badaniach biegłości, porównaniach międzylaboratoryjnych i interkalibracjach w celu potwierdzenia kompetencji do wykonywania w/w zadań
 • prowadzenie samochodu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z fizyką, matematyką, chemią lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium badawczo - pomiarowym
 • umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy)
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • znajomość technik pomiarowych i statystycznych do prawidłowego wykonywania pomiarów
 • umiejętność interpretacji uzyskanych wyników pomiarowych
 • obsługa komputera
 • dyspozycyjność (praca na tym stanowisku wiąże się z koniecznością wykonywania pomiarów hałasu również w godzinach nocnych oraz w soboty i w niedziele)
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z wykonywania pomiarów hałasu i pola elektromagnetycznego
 • uprawnienia auditora wewnętrznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia auditora wewnętrznego
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z wykonywania pomiarów hałasu i pola elektromagnetycznego
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-03-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
  ul. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn

  Poznaj stanowisko: Pomiarowiec

  Pomiarowiec to osoba, która wykonuje usługi pomiarowe przy użyciu maszyny, np. pomiary instalacji elektrycznych, pomiary meterologiczne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: dokonywanie pomiarów we wskazanych lokalizacjach, przeprowadzanie testów/kontroli wyrobów za pomocą technik i urządzeń pomiarowych, konserwacja, organizowanie obiegu potrzebnej dokumentacji, ...
  Pomiarowiec Praca Pomiarowiec

  Rekrutują z Praca.pl