Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Kraków

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18004

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
W budynku windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • kontrola zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe;
 • udział w kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w celu stwierdzenia spełniania przez kontrolowane podmioty wymagań koniecznych do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceń;
 • udział w kontrolach podmiotów rynku kolejowego;
 • udział w działaniach nadzorczych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora i/lub pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS)
 • Uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu audytora i/lub pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS)
 • Kopia uprawnień w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 18004.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Transportu

  Specjalista ds. Transportu zajmuje się ustalaniem tras przejazdu pojazdów. Rozlicza również i ewidencjonuje zużycie paliwa.Dba również o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i napraw firmowego transportu. Podejmuje również działania zmierzające do optymalizacji czasu przejazdu towaru do klienta. Do jego obowiązków należy również optymalizacja i kontrola kosztów, jak ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl