Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Kraków

95 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 18004

Warunki pracy

Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
W budynku windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • kontrola zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w zakresie posiadania wymaganych kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe;
 • udział w kontrolach zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych w celu stwierdzenia spełniania przez kontrolowane podmioty wymagań koniecznych do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli ze wskazaniem terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceń;
 • udział w kontrolach podmiotów rynku kolejowego;
 • udział w działaniach nadzorczych zlecanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Certyfikat audytora i/lub pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS)
 • Uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
 • Znajomość rozporządzenia Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007
 • Prawo jazdy kat. B

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Transportu

Specjalista ds. Transportu zajmuje się ustalaniem tras przejazdu pojazdów. Rozlicza również i ewidencjonuje zużycie paliwa.Dba również o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i napraw firmowego transportu. Podejmuje również działania zmierzające do optymalizacji czasu przejazdu towaru do klienta. Do jego obowiązków należy również optymalizacja i kontrola kosztów, jak ...
Specjalista ds. Transportu Praca Specjalista ds. Transportu

Rekrutują z Praca.pl