Starszy inspektor

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa

365 dni temu

Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9039

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości do 1 - 3 metrów, dźwiganie ciężarów (do 10 kg), praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów oraz ewidencji dot. postępowań sprawdzających,
 • przyjmowanie, weryfikowanie nadanej dokumentacji klasyfikacji oraz odnotowywanie jej w ewidencjach kancelaryjnych,
 • wprowadzanie danych do modułu Kadra w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, wyposażenia i sprzętu, urlopów i zwolnień lekarskich, biletów i delegacji służbowych,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów jawnych, pieczęci, stempli, wyposażenia i sprzętu w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy,
 • sprawdzanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów wydziału oraz sporządzanie wykazów spraw niezałatwionych przez policjantów i pracowników,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawnych i przepisów wewnętrznych oraz udostępnianie ich i zapoznawanie z nimi policjantów i pracowników wydziału,
 • przekazywanie dokumentacji archiwalnej oraz materiałów niearchiwalnych do Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość 1) aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, 2) przepisów w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji oraz metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych, 4) ustawy o ochronie danych osobowych, 5) ustawy o Policji - rozdziały 1-5,
 • umiejętnośći: - obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, - dobra organizacja pracy własnej, - komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Rekrutują z Praca.pl