Starszy inspektor

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości do 1 - 3 metrów, dźwiganie ciężarów (do 10 kg), praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych oraz prowadzenie urządzeń ewidencyjnych dla tych dokumentów oraz ewidencji dot. postępowań sprawdzających,
 • przyjmowanie, weryfikowanie nadanej dokumentacji klasyfikacji oraz odnotowywanie jej w ewidencjach kancelaryjnych,
 • wprowadzanie danych do modułu Kadra w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, wyposażenia i sprzętu, urlopów i zwolnień lekarskich, biletów i delegacji służbowych,
 • rozliczanie policjantów i pracowników wydziału z posiadanych przez nich dokumentów jawnych, pieczęci, stempli, wyposażenia i sprzętu w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy, przeniesienia lub delegowania do służby/pracy,
 • sprawdzanie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym dokumentów wydziału oraz sporządzanie wykazów spraw niezałatwionych przez policjantów i pracowników,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji ds. inwentaryzacji dokumentów jawnych,
 • prowadzenie ewidencji aktów prawnych i przepisów wewnętrznych oraz udostępnianie ich i zapoznawanie z nimi policjantów i pracowników wydziału,
 • przekazywanie dokumentacji archiwalnej oraz materiałów niearchiwalnych do Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
 • Dobra znajomość 1) aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, 2) przepisów w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji oraz metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • 3) ustawy o ochronie informacji niejawnych, 4) ustawy o ochronie danych osobowych, 5) ustawy o Policji - rozdziały 1-5,
 • umiejętnośći: - obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, - dobra organizacja pracy własnej, - komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Sciśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195,Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy
  WOINiA-1/III/17”.

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...

  Rekrutują z Praca.pl