Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 15320

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak windy) i nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Praca administracyjno – biurowa w systemie jednozmianowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Występują telefoniczne kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu z pracownikami banków celem potwierdzania w zakresie wystawianych zaświadczeń o wynagrodzeniu/uposażeniu, kilka razy w miesiącu z pracownikami kancelarii komorniczych celem uzgodnienia sald tytułów egzekucyjnych, pozostałych kwot do ściągnięcia wynagrodzenia/uposażenia oraz kilka razy w roku z pracownikami Urzędów Skarbowych w zakresie wystawianych informacji
o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
Występuje potencjalne zagrożenie korupcją w związku z wykonywaniem zadań służbowych i dostępem do danych osobowych. Pracownik jest nadzorowany przez bezpośredniego przełożonego.

Zakres zadań

 • naliczanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego: wynagrodzeń, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za godziny nocne, nadliczbowe, wynagrodzeń za urlop, odpraw pieniężnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych i uznaniowych oraz świadczeń przysługujących w razie choroby i macierzyństwa w celu ich wypłaty uprawnionym pracownikom CSSG i pracownikom Służby Zdrowia W-MOSG;
 • sporządzanie list świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników W-MOSG, CSSG i Służby Zdrowia;
 • kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonanych naliczeń oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i kart zasiłkowych w celu sprawdzenia zasadności oraz poprawności dokonanych naliczeń;
 • dokonywanie przy pomocy specjalistycznego programu płacowego i ZUS potrąceń z wynagrodzeń takich jak: składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, zajęć sądowych i in. w celu realizacji wynikających z przepisów prawa, obowiązków pracodawcy;
 • obsługiwanie interesantów, a w szczególności wystawianie: zaświadczeń o zarobkach, informacji PIT oraz zaświadczeń do ZUS celem umożliwienia pracownikom realizacji ich uprawnień i obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia;
 • rozliczanie należności wynikających z zawartych umów - zleceń, umów o dzieło i innych pod względem podatkowym i oskładkowania, dotyczących należności obejmujących tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie w tym, także planowanie i rozliczanie rocznych limitów finansowych przyznanych na realizację umów – zleceń, umów o dzieło i innych dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii;
 • sporządzanie danych i informacji dla celów emerytalnych przekazywanych do ZUS; - sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT - 8c) dla pracowników CSSG i Służby Zdrowia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w zakresie finansów
 • znajomość przepisów regulujących naliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • argumentowanie,
 • komunikatywność,
 • uprzejmość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w programach komputerowych: Microsoft Office, Open Office,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi poczty internetowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
  im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
  ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn
  BIURO PODAWCZE

  Poznaj stanowisko: Starszy Księgowy

  Pracownik zatrudniony na stanowisko Starszego Księgowego jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub kilku obszarów księgowych. Do jego zadań należy również przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu firmy. Wykonuje również czynności do zamknięcia miesiąca i roku. Często Starszy Księgowy przeprowadza też szkolenia dla innych członków zespołu księgowego. ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl