Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

68 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 20549

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- bariery architektoniczne – brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
- winda dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie projektów orzeczeń w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach szczególnych w sprawach wynikających ze stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w sprawach majątkowej represji karnej;
 • dokonywanie oceny postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA oraz przedstawianie pisemnych stanowisk, zawierających merytoryczną ocenę otrzymanych orzeczeń WSA;
 • przekazywanie do Ministra Finansów zażaleń i wniosków dotyczących wszczęcia trybu szczególnego w sprawach postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz przygotowywanie stanowiska z ustosunkowaniem się do przedstawionych w tym zakresie zarzutów;
 • opracowywanie projektów pism w zakresie rozpatrywania sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości miejscowej i rzeczowej organów egzekucyjnych i likwidacyjnych;
 • sprawowanie merytorycznego nadzór pozainstancyjny nad działalnością podległych organów egzekucyjnych i likwidacyjnych, w szczególności poprzez: prowadzenie kontroli i analiz działalności, redagowanie wytycznych i rekomendacji, narady robocze, instruktaże, szkolenia;
 • analizowanie orzecznictwa sądowego w zakresie zadań realizowanych przez Referat;
 • wykonywanie innych zadań, które na zajmowanym stanowisku wynikają z przepisów prawa; wytycznych, instrukcji i zaleceń Ministerstwa Finansów oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, jak i zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu egzekucji administarcyjnej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administarcyjnego,
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl