Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Łódź

69 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 20091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,
- narzędzia pracy – sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.),
- praca pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
- budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań podatkowych – odwoławczych, bądź w I instancji, w zakresie podatku od towarów i usług oraz opracowywanie projektów rozstrzygnięć (decyzji, postanowień) w tych sprawach,
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz analizowanie celowości wniesienia skargi kasacyjnej do NSA celem obrony stanowiska organu podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych - prowadzenie postępowań i opracowywanie projektów rozstrzygnięć celem terminowego i prawidłowego realizowania zadań,
 • udzielanie informacji/wyjaśnień z zakresu właściwości Działu - celem zapewnienia ich właściwego przepływu, stosowania jednolitego stanowiska oraz eliminowania wątpliwości,
 • ewidencjonowanie przydzielonych spraw i całej korespondencji związanej z ich prowadzeniem – celem zapewnienia przejrzystości obiegu dokumentów oraz opracowywanie okresowych i doraźnych sprawozdań, analiz i informacji z zakresu działania Oddziału celem zapewnienia poprawnego i terminowego przekazywania rzetelnych danych kierownictwu,
 • uczestnictwo w sprawowaniu nadzoru nad realizacją przez urzędy skarbowe zadań związanych z ewidencją i rejestracją podatników w celu zapewnienia poprawności danych zawartych CRPKEP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej,
 • znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej, w tym przepisów unijnych regulujących podatek od wartości dodanej oraz orzecznictwa TSUE w tym zakresie a także z zakresu ewidencji i rejestracji podatników,
 • komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • podstawowa wiedza w zakresie obsługi systemów informatycznych MF i IAS obsługiwanych na stanowisku.

Rekrutują z Praca.pl