Starszy Specjalista ds. Planowania Inwestycji

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódź

3 dni temu

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym

udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą

wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.

 

Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.

 

Starszy Specjalista ds. Planowania Inwestycji
Miejsce pracy: Łódź

Wymiar etatu: pełen etat
 
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

 

Główne zadania na stanowisku:
 • Rejestrowanie wniosków mieszkańców, instytucji miejskich, komórek organizacyjnych ŁSI itp. w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ich rozpatrywaniem.
 • Analiza uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, terenowo - prawnych budowy sieci i/lub urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Prowadzenie analiz zasadności realizacji rozwojowych inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych. Analiza i weryfikacja  rocznych, trzyletnich i wieloletnich planów inwestycji rozwojowych, modernizacyjno - odtworzeniowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjne.
 • Zlecanie wykonania dokumentacji projektowej i koncepcji programowo -przestrzennych w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej uprawnionym wykonawcom wraz z przygotowywaniem niezbędnych dokumentów formalno-prawnych.
 • Nadzór nad zleconymi dokumentacjami projektowymi i koncepcjami programowo -przestrzennymi przez ŁSI o których mowa w punkcie 3 wraz z monitorowaniem terminowości ich realizacji oraz oceną wystąpienia ewentualnych zagrożeń.
 • Nadzór nad terminowością i jakością nadzorowanych prac.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, sanitarna lub kierunki pokrewne) lub średnie.
 • Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego.
 • Znajomość Prawa Budowlanego.
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci wod-kan - minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 5 lat (wykształcenie średnie).
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych itp. oraz związanych z tymi przepisami rozporządzeń i ustaw.
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem AutoCAD.
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym).
 • System premiowy.
 • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku).
 • Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.
Termin składania dokumentów: 28.02.2018r.

 

Miejsce składania dokumentów:

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 190

90-368 Łódź

I piętro, sekretariat

tel. 42 66-49-100

e-mail: rekrutacja@lsi.net.pl

fax: 42 66-49-102

 

Inne informacje:

Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys,
list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faxem, jednak oryginały tych dokumentów powinny
być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji.

 

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani
nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

 

 

 

 APLIKUJ TERAZ 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Specjalista ds. Nadzoru Technicznego Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

Rekrutują z Praca.pl