Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

68 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 20556

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),
• kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez cudzoziemców dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP motywowanych wykonywaniem pracy,
  • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków składanych przez pracodawców dotyczących wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce,
  • udzielanie informacji w sprawach wydania zezwolenia na pracę oraz w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP z uwagi na wykonywanie pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w sektorze finansów publicznych - powyżej 0,5 roku
  • znajomość przepisów ustaw: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. oraz przepisów wykonawczych; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. rozdziały 1 – 4, 6, 16 i 20 oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie przepisów z rozdziału 16; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość języków obcych (alternatywnie: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski).

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl