Starszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Łódź

69 dni temu

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 20100

Warunki pracy

praca samodzielna
czynniki uciążliwe: praca w terenie
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
zagrożenie korupcją
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
kontakty zewnętrzne - kilka razy dziennie (pracownicy urzędów pracy w celu udzielenia wyjaśnień i informacji, przekazania dodatkowych dokumentów), kilka razy w tygodniu (klienci w celu uzupełnienia materiału dowodowego i udzielenia wyjaśnień dotyczących załatwianych spraw),
kilka razy w miesiącu (pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu udzielenia wyjaśnień, uzyskania informacji)

Zakres zadań

 • kontrola problemowa i doraźna w urzędach pracy w ramach nadzoru Wojewody nad działalnością samorządu powiatu i województwa w celu zapewnienia poprawnej realizacji zadań w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, usług i instrumentów rynku pracy oraz właściwego wykorzystania środków finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego
 • kontrola spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy
 • rozpatrywanie odwołań i zażaleń wniesionych na decyzje i postanowienia powiatowych urzędów pracy (przygotowanie projektów decyzji i postanowień) oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego w celu weryfikacji prawidłowości orzeczeń organu I instancji. Rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość postępowania prowadzonego w I instancji
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w celu zebrania odpowiedniej dokumentacji dla rozpatrzenia sprawy i sporządzenia projektu decyzji lub innego rozstrzygnięcia kończącego sprawę
 • przygotowanie wystąpień pokontrolnych z kontroli urzędów pracy przeprowadzonych w imieniu wojewody
 • rozpatrywanie skarg i wniosków klientów urzędów pracy oraz udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi na zapytania klientów dotyczących działalności urzędów pracy i stosowania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań do właściwych ministrów oraz dyrektorów wydziałów urzędu wojewódzkiego
 • prowadzenie rejestrów spraw przekazanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i Naczelnego Sądu Administracyjnego, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, kompletowanie i przekazywanie akt do sądów administracyjnych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z odpowiednimi pismami przewodnimi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej (praca lub staż)
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz znajomość przepisów postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi, znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, pomocy publicznej i przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, znajomość przepisów dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych i przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów, odporność na stres
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego: angielski B1
 • znajomość programu Legalis

Rekrutują z Praca.pl