Starszy specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Warszawa

6 dni temu

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20672

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, zmienne warunki atmosferyczne, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia na podstawie uzgodnień z właściwą komórką organizacyjną Komendy lub jednostką organizacyjną Policji,
 • sprawdzanie zgodności wykonania Programu inwestycyjnego, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu wykonawczego oraz kosztorysów,
 • koordynowanie opracowywania koncepcji funkcjonalno-użytkowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • udział w pracach zespołu powołanego do opracowywania Programu inwestycji,
 • monitorowanie procesu przygotowania dokumentacji projektowo-architektonicznej przez podmioty zewnętrzne,
 • potwierdzanie pod względem merytorycznym oraz w zakresie finansowym faktur od wykonawców dokumentacji projektowo-architektonicznej,
 • przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót lub dokumentacji technicznej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu finansowego dla wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem,
 • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane z zakresu utrzymania obiektów budowlanych, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przepisów ogólnych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office i programu Auto-Cad, dobrej organizacji pracy własnej,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność: obsługi programu kosztorysowego Norma Pro, pracy pod presją czasu, pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WIR-5/I/18”.

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl