Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

66 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 20097

Warunki pracy

-reprezentacja urzędu,
-częste wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych oraz prowadzenie samochodu służbowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i podjazd.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodnosci ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczacymi bezpieczestwa ludzi i mienia,
 • dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących glównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • rozpatrywanie odwołań, skarg i wniosków wpływających do WINB
 • sporzadzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności WINB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze związanym z budownictwem
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, Kodeks postepowania administracyjnego, Kodeks postępowania egzekucyjnego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • obsługa komputera (MS Office)
 • zdolność do pracy na wysokości powyzej 3 metrów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • umiejętnośc poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • umiejętność analitycznego myślenia

Rekrutują z Praca.pl