Elektryk

Power Construction Corporation of China, Ltd Sp. z o.o.

Szalejów Górny / Krosnowice

1 dzień temu

Ogłoszenie numer: 3941058, z dnia 2020-11-30

POWERCHINA to jedna z największych grup budowlanych świata, która realizuje projekty zarówno w Chinach jak i za granicą. Głównym obszarem działania firmy jest sektor energetyczny, zasoby wodne i ochrona środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo (infrastruktura kolejowa, metra, autostrady, lotniska i infrastruktura komunalna).

Elektryk

Miejsce pracy: dolnośląskie / Szalejów Górny / Krosnowice

 

Opis stanowiska

 • Wykonywanie nowych lub przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych zasilania placu budowy i zaplecza technicznego budowy
 • Podłączanie, odłączanie i konserwacja szaf rozdzielczych, oświetlenia terenu, agregatów prądotwórczych
 • Kontrola urządzeń i aparatury na placu budowy w zakresie eliminowania zagrożeń porażenia energią elektryczną w instalacjach podległych
 • Konserwowanie, diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych placu budowy i zaplecza placu budowy
 • Przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewo-dów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej
 • Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji
 • Instalowanie, konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu
 • Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych placu budowy
 • Montowanie lub wymiana zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciążeniowych oraz prze-prowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych
 • Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej i uziemień ochronnych
 • Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego
 • Montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie placu budowy
 • Współpracowanie z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
 • Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy

Wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe elektryczne minimum na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo jazdy kategorii "B"

Wymagane uprawnienia: 

Aktualnie ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urządzeń:

 • sieci i instalacje elektroenergetyczne o napięciu minimum do 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • sieci elektryczne oświetlenia drogowego
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji

Wymagane umiejętności:

 • Umiejętność określenia zapotrzebowania materiałów niezbędnych do pracy oraz ich odbiór z hurtowni
 • Umiejętność organizowania własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami do wykonywania sprawdzeń i pomiarów elektrycznych
 • Umiejętność w zakresie podstawowym posługiwania się komputerem oraz oprogramowa-niem MS Office oraz programami pocztowymi
 • Umiejętność posługiwania się schematami elektrycznymi

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dofinansowanie do kart Multisport
 • Środki ochrony indywidualnej (odzież, obuwie robocze)
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie
 • Przyjazną i pozytywną atmosferę w międzynarodowym zespole
 • Wysoką kulturę organizacyjną

 

Szczegóły zostaną przedstawione podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ.

 

Wysyłając swoją aplikację, proszę o wyrażenie zgody:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Power Construction Corporation of China, Ltd. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych."

 

Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie, wysyłając e-mail na adres: office@powerchina.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Power Construction Corporation of China, Limited z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej, HAIDIAN DISTRICT PEKIN Chegongzhuang West Road no. 2 Yard 22 100048, PEKIN, działająca przez Power Construction Corporation of China, Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, Budynek C, 02-486 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741938, REGON: 380851835, adres e-mail office@powerchina.pl, dalej zwanego „Administratorem”.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: office@powerchina.pl  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy

Państwa dane osobowe umieszczone przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym lub CV takie jak: imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje  o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy.

Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne, księgowe lub kadrowe.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.

Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.

W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: ….

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Państwa  dane nie będą profilowane.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Power Construction Corporation of China, Ltd Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Elektryk 
Elektryk to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy. A także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i ...
Praca Elektryk