Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Olsztyn

422 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31794

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• pomieszczenie biurowe w budynku dwupiętrowym,
• narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• budynek bez wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich,
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Opracowywanie planów finansowych i dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym jednostki,
 • Wykonywanie całokształtu prac z zakresu księgowości, prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowo – księgowych i majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu JHAR-S z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • Kierowanie pracą Wydziału Administracji w celu zapewniania dyscypliny pracy, terminowości, odpowiedniej jakości realizowanych zadań, w tym nadzoruje i ocenia pracę podległych pracowników,
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku jednostki oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostki,
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej,
 • Nadzorowanie dokumentów spraw pracowniczych oraz zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w celu prowadzenia polityki kadrowo – płacowej jednostki,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz działalności budżetowo – gospodarczej,
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów wewnętrznych regulujących obszar rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
 • Obsługa programów bankowości elektronicznej, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR oraz programów finansowo – księgowych i płacowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • znajomość przepisów KPA
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • Zdolność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego w administracji publicznej,
 • Znajomość programów finansowo – księgowych, TREZOR, BUZA, PŁATNIK,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy