Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

456 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31601

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości wypełniania druków statystycznych, poprawianie, zwracanie do korekty sprawozdań przesłanych w wersji elektronicznej, oraz wprowadzanie do systemu danych ze sprawozdań, które zostały złożone w wersji pisemnej, przekazywanie za pomocą systemu do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zatwierdzonych druków celem prawidłowej i terminowej realizacji obowiązku ustawowego w zakresie statystyki medycznej przez jednostki sprawozdawcze;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych. Udział w opracowywaniu i ustalaniu w porozumieniu z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • przeprowadzanie analizy funkcjonowania podmiotów leczniczych m.in. poprzez kontrolę tych podmiotów w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej. Celem realizowanych zadań jest zapewnienie pacjentom właściwego poziomu opieki zdrowotnej w nadzorowanych przez wojewodę podmiotach leczniczych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących dokonywania oceny celowości, zasadności i zgodności z obowiązującymi założeniami polityki zdrowotnej wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia i opiniowanie ich w formie decyzji administracyjnych. Zadania realizowane w celu racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków unijnych i krajowych na inwestycje w ochronie zdrowia;
 • przygotowywanie i opracowywanie danych statystycznych, analiz, zestawień do publikacji, opracowywanie biuletynów statystycznych, które udostępniane są konsultantom wojewódzkim, instytucjom i podmiotom realizującym zadania w obszarze zdrowia;
 • opracowywanie opinii dotyczących zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań wynikających z priorytetów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia w administracji
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1347).
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1348).
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia
 • 1 rok doświadczenia w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia związanego ze statystyką medyczną
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych