Młodszy / Starszy Specjalista ds. Nadzoru Inwestorskiego

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.

Łódź

19 dni temu

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Nadzoru Inwestorskiego

pełen etat

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Kontrolą zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz umową na roboty budowlane a także, jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
 • Dokumentacją budowy, zgłaszeniem rozpoczęcia i zakończenia robót od organów nadzoru budowlanego, rejestracje dziennika budowy.
 • Uzgadnianiem harmonogramu realizacji robót.
 • W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałej w toku wykonywania robót.
 • Sporządzaniem, w uzasadnionych przypadkach, protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wspólnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego.
 • Weryfikowaniem i zatwierdzeniem kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.
 • Uczestniczeniem w czynnościach odbioru obiektu lub robót w tym w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach końcowych i przekazania obiektów do eksploatacji.
 • Sporządzaniem rozliczeń końcowych nadzorowanych inwestycji.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska).
 • Posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod – kan lub inne pokrewne niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji wod-kan (doświadczenie zawodowe związane kierowaniem robotami min. 1 rok po uzyskaniu uprawnień budowlanych dla stanowiska Młodszego Specjalisty ds. Nadzoru Inwestorskiego, doświadczenie zawodowe związane kierowaniem robotami min. 5 lat po uzyskaniu uprawnień budowlanych dla stanowiska Starszego Specjalisty ds. Nadzoru Inwestorskiego).
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w szczególności programów z pakietu MS Office, AutoCad.
 • Prawo jazdy kat. B (z praktyką).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki.
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru