CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inspektor do spraw obrony cywilnej jest osobą zaangażowaną w opracowywanie planów postępowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obywateli kraju. W momencie faktycznego zagrożenia, stanu wojny lub stanu kryzysowego inspektor ds. obrony cywilnej wykonuje założenia wcześniej przygotowanych planów obrony cywilnej w ścisłej współpracy ze służbami porządkowymi i obronnymi. Stanowisko inspektora OC jest tworem współczesnym, powstałym w wyniku wzmożonej aktywności terrorystycznej na całym świecie. Osoby zatrudniane w tym charakterze prowadzą na co dzień działania przygotowawcze, szkoleniowe i organizacyjne, mające możliwie zminimalizować skutki ewentualnych klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych, działań wojennych, itd., w odniesieniu do ludności cywilnej.


WYMAGANIA

Wśród wymagań, jakich spodziewać się mogą osoby zainteresowane pracą w charakterze inspektora do spraw obrony cywilnej należy wyszczególnić konieczność posiadania wykształcenia średniego, oraz cech personalnych, pozwalających na efektywne działanie w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych obywateli, zamieszkujących obszar im podległy. Równie świeżym jak samo stanowisko jest nowopowstały kierunek studiów – bezpieczeństwo narodowe, funkcjonujący najczęściej w ramach uniwersyteckich wydziałów nauk politycznych, i przygotowujący między innymi do objęcia stanowiska inspektora do spraw OC. Wymogiem nieformalnym może być także konieczność posiadania odpowiednich warunków fizycznych oraz przejścia testów psychologicznych, sprawdzających odporność na stres i warunki wyjatkowe.


WARUNKI PRACY

Obecnie inspektorzy do spraw obrony cywilnej zajmują się analizowaniem hipotetycznych sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa ludności cywilnej i opracowywaniem potencjalnych metod ich przeciwdziałania. W stanie wojny lub stanu wyjątkowego osoby zatrudnione w tym charakterze biorą czynny udział we wdrażaniu opracowanych w ten sposób procedur.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Szefem Obrony Cywilnej Kraju są w obecnym momencie przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku są niezwykle trudne do sklasyfikowania i uśrednienia. Są zależne od zakresu obowiązków danego pracownika i miejsca jego zatrudnienia.