Bon stażowy - co to jest, zasady, komu przysługuje 2019-03-26

Bon stażowy - co to jest?

 

Bon stażowy służy do aktywizacji zawodowej osób przed ukończeniem 30. roku życia. Bezrobotny wskazuje pracodawcę, który jest gotów zobowiązać się do przyjęcia go na staż na okres 6 miesięcy, a następnie do zatrudnienia na kolejne 6 miesięcy. Co ważne, termin w którym bon straci ważność, określa starosta, a przyznanie tego świadczenia następuje w oparciu o indywidualny plan działania i na wniosek bezrobotnego.

 

Bon stażowy - zasady

 

Z tytułu bonu stażowego PUP finansowane są badania lekarskie, a także (w formie ryczałtu; maksymalnie 600 zł) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu, w przypadku, gdy firma znajduje się z dala od miejsca zamieszkania bezrobotnego.

 

Dodatkowo stażysta otrzymuje po przyznaniu mu bonu stażowego wynagrodzenie. Stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1017,40 zł (stan prawny na dzień 1 marca 2019 r.) i jest wypłacane co miesiąc przez cały okres trwania stażu.

 

Czy w przypadku choroby traci się prawo do stypendium z bonu stażowego dla bezrobotnych? Nie – jeśli niezdolność do pracy jest udokumentowana zaświadczeniem lekarskim albo wydrukiem takiego zaświadczenia (oprócz przypadków, leczenia się w zakładzie lecznictwa odwykowego). Bezrobotny jest jednak zobowiązany powiadomić urząd o swojej sytuacji w terminie maksymalnie 2 dni od wystawienia dokumentu i dostarczyć go w ciągu 7 dni.

 

Komu przysługuje staż z urzędu pracy

 

Generalnie staż z urzędu pracy przysługuje wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym. Może on trwać do 6 miesięcy. Osoby przed ukończeniem 30 roku życia mogą skorzystać z tej formy wsparcia przez 12 miesięcy.

 

W przypadku bonu stażowego wniosek o jego przyznanie jest inicjatywą bezrobotnego. I to, czy środki zostaną mu przyznane, zależy od indywidualnego profilu pomocy, opracowanego przez doradcę zawodowego w PUP, oraz od dostępnych w rejonie środków na cele aktywizacji bezrobotnych. Staż z tego tytułu trwa pół roku. Wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania bonu stażowego - wzór wniosku oraz lista załączników, które musi przedłożyć w urzędzie organizator stażu, są dostępne na stronach internetowych oraz bezpośrednio w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Ile dostaje pracodawca za stażystę

 

Możliwość uzyskania środków pieniężnych w ramach bonu stażowego jest atrakcyjna nie tylko dla bezrobotnych. Pracodawca, który zdecydował się na przyjęcie stażysty i zobowiązał się zatrudnić go przez 6 miesięcy po zakończeniu stażu, także otrzyma premię. Starosta wypłaca mu w takiej sytuacji 1500 zł. Co ważne kwota ta podlega waloryzacji. Starosta finansuje także niezbędne do podjęcia stażu badania lekarskie albo psychologiczne, których koszt przy standardowej procedurze przyjmowania pracownika pokrywa zatrudniający.

 

Artykuł został opracowany na podstawie danych udostępnionych na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, który prowadzony jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Read also:

Comment