Wybrana kategoria

Kto pracuje w święta? Katalog prac dozwolonych w święta

2019-09-20

Okazuje się, że katalog prac dozwolonych w niedziele i święta jest dość obszerny. Kto może prowadzić działalność zarobkową w te dni?

 

Praca w święta – czyli kiedy?

 

Zdecydowana większość zawodów objęta jest zakazem działalności zarobkowej w tzw. dni wolne od pracy.

 

To, o jakie dni chodzi, reguluje Ustawa o dniach wolnych od pracy z dn. 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28). Są nimi:
• 1 stycznia – Nowy Rok,
• 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
• pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
• drugi dzień Wielkiej Nocy,
• 1 maja – Święto Państwowe,
• 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• pierwszy dzień Zielonych Świątek,
• dzień Bożego Ciała,
• 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
• 1 listopada – Wszystkich Świętych,
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
• 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
• 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,
• niedziele.

 

Praca w dni świąteczne – Kodeks pracy

 

Kwestii warunków pełnienia obowiązków służbowych w wyżej wymienione dni poświęcony jest rozdz. VII Kodeksu pracy. W myśl przepisów, „za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina”.

 

Ponadto Kodeks pracy gwarantuje pracownikom wykonującym pracę w niedziele i święta prawo do innego dnia wolnego od pracy lub dodatku do wynagrodzenia. Za pracę w niedzielę podwładny otrzymuje dzień wolny w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niej. W przypadku pełnienia obowiązków w święto, wolne musi zostać przyznane w ciągu bieżącego okresu rozliczeniowego.

 

Jeśli pracownicy świadczący pracę w niedzielę nie mogą otrzymać wolnego w ciągu 6 dni, wówczas odbierają wolne do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli również nie jest to możliwe, wtedy podwładnym przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatek ten należy się również pracownikom, którzy pełnili obowiązki w święto i nie mogą otrzymać dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.

 

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy praca w niedzielę wynika ze zwykłego rozkładu czasu pracy zatrudnionego. Wówczas pracownik „powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy”. Zasada ta nie dotyczy osób zatrudnionych w systemie pracy weekendowej.

 

Kto pracuje w święta?

 

Istnieje szereg okoliczności, które uprawniają przedstawicieli poszczególnych zawodów do wykonywania obowiązków służbowych w niedziele i święta. Kto może pracować w dni ustawowo wolne od pracy?

 

Zgodnie z przepisami praca w tym okresie jest dozwolona (art. 151.10 Kodeksu pracy):
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
• zakładach świadczących usługi dla ludności,
• gastronomii,
• zakładach hotelarskich,
• jednostkach gospodarki komunalnej,
• zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
• jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających całodobową opiekę,
• zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Niedziela dniem świętym?

 

Po wejściu w życie zmian przewidzianych ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, dotychczasowy katalog prac dozwolonych we wskazane przez ustawodawcę dni został pomniejszony o działalność handlową. Od chwili wejścia w życie przepisów, działalność handlowa w niedzielę (z wyjątkami) została bardzo ograniczona i jest dopuszczalna jedynie w ściśle określonych przypadkach.

 

Read also:

Comment