Oświadczenie o dochodach - kiedy jest potrzebne, wzór 2019-04-23

Oświadczenie o dochodach - kiedy jest potrzebne

 

Deklaracja o zarobkach ma dwie formy - oświadczenia albo zaświadczenia. Choć ich nazwy brzmią podobnie, różnice są bardzo znaczące. Oświadczenie przygotowuje sam pracownik. Wpisuje wysokość dochodów i nie musi potwierdzać jej pieczątką przełożonego. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ dokument można przygotować właściwie od ręki. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia. Tutaj droga uzyskania pisma jest nieco dłuższa - należy złożyć prośbę do pracodawcy, który wystawia odpowiedni druk. Bardzo często, zwłaszcza w większych firmach, cała procedura może zająć nawet kilka dni.

 

Ustawa z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 106, poz. 622) dała w wielu sytuacjach prawo wyboru, który dokument przygotować. To pozwala uprościć procedury i przyspieszyć załatwianie urzędowych spraw. Najczęściej oświadczenia zastąpiły zaświadczenia w przypadku informacji o wpisie do KRS, ukończeniu studiów wyższych, o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu podmiotu jako podatnika VAT - czynnego, a także właśnie deklaracji o wynagrodzeniu.

 

Oświadczenie o dochodach to dokument, w którym deklarujemy wysokość naszych zarobków. Kiedy jest potrzebne? Zazwyczaj przedstawiamy je w instytucjach, aby uzyskać jakieś świadczenia. Może się ono przydać w procesie rekrutacji dziecka do żłobka czy przedszkola (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata); przy zakupie na raty; do uzyskania wsparcia finansowego od ośrodka pomocy społecznej (np. dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzinnego); w banku. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny jest także podstawą do ubiegania się o miejsce w domu studenta i o stypendium socjalne.

 

Oświadczenie o zarobkach, czy każde inne, zawsze powinno być zgodne z prawdą, a składający je musi mieć świadomość, że podlega odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego dokumentu (pisemne potwierdzenie tego faktu musi znaleźć się w treści).

 

Co ważne, wedle artykułu 220. ustawy, organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu albo możliwe do ustalenia przez organ na innej podstawie ujętej w artykule. Dopuszczono także możliwość zastąpienia oryginałów dokumentów kopiami.

 

Oświadczenie o dochodach – wzór

 

Zazwyczaj instytucje, które wymagają, by przedłożyć oświadczenie o dochodach, wzór pisma udostępniają zainteresowanym w swojej siedzibie i na stronach internetowych. W zależności od celu, poszczególne dokumenty będą zawierać nieco inne dane. Zazwyczaj wymaga się oświadczenia o dochodach brutto, z zaznaczeniem źródła wynagrodzenia - czyli podaniem nazwy, numeru NIP oraz adresu pracodawcy, a także z określeniem rodzaju współpracy (umowa o pracę, umowa-zlecenie czy o dzieło).

 

Read also:

Comment