Wybrana kategoria

Przekształcenie spółki

2019-03-26

Swego czasu, decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podjąłeś decyzję  o założeniu spółki z o.o. Po pewnym czasie, z różnych względów, ta forma działalności nie spełniła twoich oczekiwań. Co robisz? Likwidujesz biznes i rozwiązujesz spółkę? Niekoniecznie. Być może najlepszym wyjściem z tej sytuacji będzie przekształcenie spółki. Sprawdźmy zatem, kiedy zmiana formy prawnej spółki jest możliwa i na jakich warunkach następuje?

 

Przekształcenie spółki - na czym polega?


Przekształcenie spółki to nic innego jak zmiana formy prawnej spółki. Czemu ma służyć? Między innymi dopasowaniu jej kształtu do zmieniających się przepisów prawa czy prowadzonej działalności gospodarczej, wymogów inwestorów czy w końcu - opłacalności. Przekształcenie spółki nie wymaga likwidacji tej, która ulegnie modyfikacji, ani zakładania nowej. Ogranicza się jedynie do tego, że spółka traci formę, w jakiej dotychczas funkcjonowała, a swoje dalsze istnienie kontynuuje już w postaci należącej do innego typu spółek handlowych. Ta, która ulegnie przekształceniu nazywana jest spółką przekształcaną, natomiast spółka, która powstanie w wyniku procesu - przekształconą. Co najważniejsze - nowo powstałej spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Krótko mówiąc - spółka po przekształceniu jest tym samym podmiotem prawnym, ale działającym w innej formie.

 

Przekształcenie spółki - kiedy jest możliwe


W świetle prawa przekształceniu podlegać mogą wszystkie rodzaje spółek. Mowa tutaj zarówno o spółkach cywilnych, jak i handlowych (w tym spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne). Ich przekształcenie możliwe jest na dwóch płaszczyznach - każdą spółkę cywilną można przekształcić w handlową, a każda spółka handlowa może ulec przekształceniu w inna spółkę handlową. Przykładowo - możliwe jest przekształcenie spółki z.o.o. w s.a czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. Co najważniejsze - procesowi przekształcenia nie może zostać poddany zakład w likwidacji, który rozpoczął podział majątku między wspólników, a także firma w upadłości.

 

Przekształcenie spółki z o.o w spółkę akcyjną


Spółka akcyjna jest kuszącym rozwiązaniem między innymi ze względu na ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania, a także łatwość pozyskiwania i gromadzenia kapitału. Jednak sam proces przekształcenia może zająć dużo czasu, a przede wszystkim pochłonąć sporo gotówki. Planując przekształcenie spółki z o.o w spółkę akcyjną, musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim warunki umożliwiające przeprowadzenie procesu. Jednym z nich będzie z pewnością kapitał zakładowy, który musi być dostosowany do wymogów dotyczących spółki akcyjnej. Tutaj minimalna wartość kapitału zakładowego to 100 tys. zł. Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby przekształcenie sp. z o.o w akcyjną miało miejsce, jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w przepisach prawnych nie ma zapisu mówiącego o minimalnym okresie funkcjonowania spółki na rynku, tak więc przekształceniu może ulec nawet ta, która istnieje od zaledwie kilku dni. Co jednak w takiej sytuacji? Wówczas sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres jej działalności.

 

Przekształcenie spółki jawnej osób fizycznych w spółkę z o.o


Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają możliwość przekształcenia spółki jawnej w spółką handlową z zachowaniem dotychczas obowiązujących praw i zobowiązań majątkowych. W przypadku spółki jawnej, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania swoim majątkiem prywatnym. Ponieważ nie ma ona podmiotowości prawnej, stroną we wszystkich umowach są właśnie wspólnicy. To w tej kwestii można upatrywać największej przewagi spółki z o.o. - tutaj partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania firmy, ponieważ sama ona ponosi odpowiedzialność. Przekształcenie takie nie jest jednak wolne od wad. Warto zwrócić uwagę między innymi na wyższe koszty działalności spółki kapitałowej. Pełna księgowość, podniesione standardy prawne czy ryzyko podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym - wszystko to generuje dodatkowe koszty.

 

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.


Proces przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę osobową wymaga przeprowadzenia kilku zasadniczych czynności. Konieczne będzie przede wszystkim przygotowanie planu przekształcenia, zawierającego opinię biegłego rewidenta. Ponadto, przekształcana spółka musi mieć całkowicie pokryty kapitał zakładowy, a na zmianę formy prawnej muszą zgodzić się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę wspomnianego kapitału. Do sfinalizowania przedsięwzięcia konieczne będzie powzięcie uchwały o przekształceniu, określenie wspólników, którzy mają reprezentować spółkę z o.o., a także zawarcie umowy. Zwieńczenie przedsięwzięcia stanowi wpis spółki przekształconej do rejestru i wykreślenie z niego tej, która właśnie uległa modyfikacji.
ZAJAWKA:
Przekształcenie spółki to nic innego jak zmiana formy prawnej. Czemu ma służyć? Kiedy jest możliwe?

Read also: