Protokolant sądowy

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Warszawa

24 dni temu

 

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-27/19 na wolne stanowisko

 

 

PROTOKOLANT SĄDOWY

 

 

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

 

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 78

 

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • zapewnienie techniczno- organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych,
 • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie
 • wykonywanie innych prac administracyjno- biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

V. Wymagania pożądane

 • ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (mile widziane wykształcenie administracyjne lub prawnicze),
 • doświadczenie w pracy biurowej lub na analogicznym stanowisku,
 • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Word i Excel,
 • podstawowa znajomość przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, w tym udział w rozprawach i bliską współpracę z sędziami,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji sprawy cywilne, karne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

W Sądzie Okręgowym orzeka blisko 300 sędziów, 11 referendarzy, pracuje ponad 200 asystentów i blisko 800 urzędników. W sądach rejonowych w okręgu orzeka ponad pół tysiąca sędziów (stan na kwiecień 2017 r).

Pracownicy Sądu tworzą młody zespół, 60% z nich to osoby poniżej 40 roku życia (urzędnicy i obsługa).

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych