Referent

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Poznań

33 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 54488

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek wielopiętrowy,
- w budynku znajduje się winda,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom członkowskim i państwom trzecim,
 • orzekanie o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń zabezpieczenia,
 • prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,
 • nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,
 • orzekanie o wstrzymaniu wykonania decyzji,
 • prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,
 • prowadzenie spraw o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
Poznaj stanowisko: Referent 
Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Praca Referent