Specjalista w Wydziale Rozliczeń Kosztów Eksploatacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

12 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Specjalista w Wydziale Rozliczeń Kosztów Eksploatacji

Nr Ref.: DE/WRKE/S/01/20


Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Przygotowywanie i sporządzanie w systemie mySAP.com faktur sprzedaży oraz analiza spływu należności;
 • Współuczestniczenie przy opracowywaniu arkusza finansowania umów przychodowych;
 • Prowadzenie rejestru elektronicznego dokumentów księgowych – przychodowych;
 • Opracowywanie na potrzeby systemu mySAP.com struktury zleceń przychodowych;
 • Tworzenie w systemie mySAP.com zleceń dla zadań przychodowych;
 • Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów księgowych w systemie mySAP.com;
 • Koordynacja i monitorowanie sprawozdawczości związanej z rozliczaniem planu realizowanych zadań;
 • Koordynacja i monitorowanie prac oraz przygotowanie informacji dotyczących uzasadnień odchyleń od planu;
 • Prowadzenie rejestru umów oraz dokumentacji podatkowych;
 • Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umowy dla umów;
 • Sporządzanie wniosków o zwolnienie/wykorzystanie zabezpieczenia należytego wykonania umów;
 • Koordynacja i konsolidacja danych z obszaru działania jednostki niezbędnych do wniosku taryfowego;
 • Sporządzanie wniosków o założenie/zmianę danych kontrahentów w systemie mySAP.com;
 • Sporządzanie periodycznej sprawozdawczości finansowej;
 • Archiwizacja dokumentów księgowych dla realizowanych zadań - wg potrzeb, na bieżąco;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, Kontrahentami oraz Urzędami właściwymi dla prowadzonych spraw.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, księgowości lub kontrolingu;
 • Znajomość zasad rachunkowości;
 • Znajomość ustawy o VAT;
 • Minimum 3 lata stażu pracy;
 • Znajomość MS Office;
 • Znajomość systemu SAP;
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność i aktywność w podejmowaniu inicjatywy;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Odporność na stres.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.