Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

215 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 43660

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Wytwarzanie, wydawanie i ewidencjonowanie Wielofunkcyjnych Kart Dostępowych oraz identyfikatorów osobistych MSZ, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do obiektów i systemów teleinformatycznych Ministerstwa.
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i kontroli ruchu osobowego w obiektach Ministerstwa.
 • Przetwarzanie i archiwizacja danych z systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ w celu przekazania ich – uprawnionym do dokonywania sprawdzeń – komórkom organizacyjnym Ministerstwa.
 • Weryfikacja i analiza ewidencji kart typu „Wizyta”, „Zastępcza” oraz „Ambulatorium” wydawanych przez biura przepustek w obiektach Ministerstwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobowego Ministerstwa.
 • Opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Ministerstwie, a także formułowanie wytycznych i opiniowanie projektów takiej dokumentacji opracowanej w placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy wyznaczaniu w placówkach zagranicznych stref ochronnych i formułowanie wytycznych dotyczących organizacji takich stref oraz opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie. Formułowanie wytycznych dla opracowania takich planów w placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli i nadzór nad stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego służących zabezpieczeniu pomieszczeń specjalnych Ministerstwa, stanowiących I strefę ochronną, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w planowaniu i realizacji działań mających na celu zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego wymaganych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Ministerstwie i placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze ochrony informacji niejawnych oraz administrowania systemami zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się przeszkoleniu.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Kreatywność.
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Specjalistyczne przeszkolenie z zasad tworzenia specyfikacji technicznych.
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia.
 • Znajomość problematyki ochrony mienia i osób, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony fizycznej.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych takich jak: GRANTA 4 WINDOWS, BABYLON NT, COMPAS 2026, CardID.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych