Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Chełm

109 dni temu

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 52480

Warunki pracy

Praca samodzielna, przy monitorze komputerowym pow. 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne kilka razy w roku : Policja, Prokuratura, Sąd – w sprawach z zakresu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej funkcjonariuszy NOSG.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks. Pomieszczenia biurowe sekcji znajdują się na II piętrze, dostęp tylko przez klatkę schodową. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda tylko do I piętra).

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sporządzanie rozkazów personalnych w sprawach dot. m.in. przyjęcia do służby, sporządzanie wniosków oraz rozkazów personalnych w przedmiocie uznania stopni służbowych, mianowania na stanowisko służbowe, zwolnienia z tego stanowiska, przenoszenia do pełnienia służby lub delegowania do czasowego pełnienia w innej miejscowości, mianowanie na stopnie w SG, mianowanie do służby stałej, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz nagrody rocznej.
 • Ustalenie wysokości uposażenia na zajmowanym stanowisku służbowym oraz wzrostu uposażenia funkcjonariuszy z tytułu powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku oraz z tytułu zaliczenia okresów służby i pracy do wysługi lat.
 • Opiniowanie próśb, wniosków i odwołań w sprawach kadrowych wniesionych przez funkcjonariuszy służby stałej i przygotowawczej oraz sporządzanie w tym zakresie dokumentacji w postaci wezwań, zawiadomień i stanowisk.
 • Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG postanowień o wszczęciu czynności wyjaśniających oraz wszczęciu postępowań dyscyplinarnych. Sporządzanie dokumentacji niezbędnej do przedłużenia prowadzenia i zakończenia prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, tj. postanowień i orzeczeń dyscyplinarnych. Sporządzanie pozostałej dokumentacji w zakresie wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy oraz bieżące uzupełnianie statystyki oraz rejestrów w ww. sprawach.
 • Przygotowywanie w imieniu Komendanta NOSG wniosków do Komendanta Głównego SG o zwolnienie ze służby w SG na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy o SG, w tym gromadzenie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem.
 • Sporządzanie wniosków o skrócenie oraz przedłużenie okresu służby przygotowawczej, wniosków o powołanie na stanowiska oraz odwołanie komendantów placówek ze stanowiska.
 • Sporządzanie pism korespondencyjnych w imieniu Komendanta NOSG oraz Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia.
 • Wystawianie i wydawanie dokumentów/zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze kadrowym lub prawnym.
 • Znajomość zasad prowadzenia postępowania karnego i administracyjnego, aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) regulujących i związanych ze służbą w SG.
 • Umiejętność sporządzania pism procesowych.
 • Znajomość orzecznictwa i doktryn w ww. zakresie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe