Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

19 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56946

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
2. Zagrożenie naciskami grup przestępczych.
3. Zagrożenie korupcją.
4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji) lub sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) oraz udzielanie konsultacji innym pracownikom resortu w sprawach związanych z realizacją procesu zamówień publicznych w ministerstwie oraz w placówkach zagranicznych.
 • Świadczenie pomocy prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ.
 • Przygotowywanie dokumentów przetargowych do publikacji na stronie internetowej MSZ i placówek zagranicznych.
 • Przygotowywanie i prezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowiska MSZ i placówek zagranicznych w sprawach wnoszonych odwołań w celu uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla MSZ i placówek zagranicznych.
 • Na wniosek komórki właściwej w zakresie audytu i kontroli udział w zespołach kontrolnych celem przeprowadzenia badania określonych czynności z zakresu zamówień publicznych w centrali MSZ oraz w placówkach zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych.
 • Szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość języka roboczego UE na poziomie A2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności: współpracy, zorientowanie na osiąganie celów, negocjacji, analitycznego myślenia, samodzielności i inicjatywy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych