Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

50 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 58088

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
Kontakty zewnętrzne z klientami w ramach prowadzonych postępowań.
Presja czasu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;
 • przyjmowanie wniosków o przedłużenie wiz krajowych i Schengen, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;
 • weryfikowanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;
 • dokonywanie sprawdzeń w SI „POBYT” ;
 • udzielanie informacji klientom dot. legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz, oraz dokumentów niezbędnych do dołączenia do wniosku;
 • sprawdzanie w VIS (Wizowy System Informacyjny);
 • sporządzanie sprawozdań i statystyk z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o służbie cywilnej;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; Umiejętność analitycznego myślenia; Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.
 • Komunikatywność; wnikliwość, rzetelność i samodzielność.
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
 • Dyspozycyjność.
 • znajomość języka obcego: -angielski lub niemiecki lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt;
 • znajomość języka obcego: - inny język na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów w zakresie: - ustawy o opłacie skarbowej , - ustawy o ewidencji ludności.
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.