Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

19 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 56932

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych, w sprawach ustalenia cen transferowych między podmiotami powiązanymi, określonych w przepisach Działu IIa ustawy - Ordynacja podatkowa, w szczególności dotyczących transakcji finansowych i instytucji finansowych.
 • Uczestniczenie w negocjacjach z zakresu dwu i wielostronnych uprzednich porozumień cenowych (Mutual Agreement Procedure - Advance Pricing Agreements) z właściwymi władzami innych państw, w szczególności w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się uregulowanej w odpowiedniej umowie międzynarodowej dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania.
 • Dokonywanie oceny i analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także współpraca z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie cen transferowych.
 • Współpracowanie z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych I, Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych III lub Wydziałem Cen Transferowych oraz Unikania Podwójnego Opodatkowania Dochodów Podmiotów Powiązanych w zakresie spraw podmiotów powiązanych objętych równocześnie postępowaniem APA i MAP lub więcej niż jednym postępowaniem APA.
 • Współprowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie cen transferowych, w szczególności poprzez reprezentowanie stanowiska Polski na forum międzynarodowym, udział w pracach grup roboczych OECD oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, udział w konferencjach.
 • Współpracowanie z Wydziałem Cen Transferowych i Porozumień Cenowych I przy zapewnieniu jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych.
 • Realizowanie polityki w zakresie cen transferowych, w tym: współpraca z urzędami celno-skarbowymi, urzędami skarbowymi oraz izbami administracji skarbowej oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi, środowiskami akademickimi, sędziami, w tym udział w konferencjach i spotkaniach.
 • Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów do sporządzanych w ramach Wydziału: projektów odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego, projektów odpowiedzi na skargi kasacyjne kierowane do NSA i innych pism procesowych, a także projektów skarg kasacyjnych kierowanych do NSA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub finansów lub postępowań
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość międzynarodowego prawa podatkowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość problematyki cen transferowych
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • Znajomość prawa handlowego
 • Znajomość regulacji dotyczących działalności gospodarczej
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów komputerowych (baz danych zawierających sprawozdania finansowe np. InfoCredit, Orbis)