Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

Warszawa

2 dni temu

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 62375

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
• praca w pokoju wieloosobowym
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym w szczególności w zakresie: • opracowywania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych inicjowanych przez Ministerstwo, • uzgadniania i konsultowania przygotowanych projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, w tym z Komisją Europejską (udział w procedurze notyfikacji projektu), • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach Komisji Prawniczej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych, w tym w posiedzeniach komisji i zespołów sejmowych i senackich), • opiniowania projektów aktów prawnych i założeń do projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Wydziału, w tym przygotowywania projektów stanowisk Ministra i Rady Ministrów wobec tych projektów, • monitorowania i prowadzenia sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami oraz opracowywania materiałów informacyjnych o procesie legislacyjnym, • zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych Ministra lub prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 • Zadanie 2: Dokonywanie analiz prawnych, w tym w szczególności: • przygotowywanie projektów stanowiska Ministra wobec wystąpień organów właściwych w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji publicznej, instytucji, osób prawnych i osób fizycznych.
 • Zadanie 3: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału, w tym w szczególności: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, • analizowanie planowanych zmian prawnych, w tym dokonywanie ocen planowanych zmian i formułowanie wniosków z tych analiz.
 • Zadanie 4: Zapewnianie obsługi ciał kolegialnych (międzyresortowy zespół do spraw reformy prawa użytkowania wieczystego): • wsparcie administracyjne prac ciał kolegialnych (w tym m.in. prowadzenie dokumentacji z ich działalności) • obsługa merytoryczna posiedzeń ciał kolegialnych • udział w posiedzeniach ciał kolegialnych • przygotowywanie spotkań ciał kolegialnych lub innych organów pomocniczych pod względem organizacyjnym
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich: • gromadzenie materiałów • przygotowywanie odpowiedzi • prowadzenie konsultacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, geodezyjne lub inne związane z gospodarką nieruchomościami lub gospodarką przestrzenną
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami, doradztwa lub obsługi prawnej
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym w szczególności: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mr.gov.pl
  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DGN_38
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe - klauzula informacyjna


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:


  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 411 98 99, 22 411 98 55.


  2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mr.gov.pl


  3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,  art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o służbie cywilnej oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana zgody – w zakresie danych nie objętych zakresem ww. ustaw.


  4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko pracy w służbie cywilnej.


  5.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Pani/Pana imię i nazwisko, w przypadku spełnienia kryteriów formalnych naboru, stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).


  6.      Dane osobowe wybranego kandydata (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), umieszczane są w  miejscu  powszechnie  dostępnym  w  siedzibie urzędu, Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


  7.      Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru.


  8.      Dane osobowe nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania), będą przetwarzane po zakończeniu naboru w celach sprawozdawczych, oraz archiwizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).


  9.      Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


  10.   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


  11.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.


  12.    W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  13.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych