Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Rzeszów

8 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 61006

Warunki pracy

1) Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy
2) Korzystanie z samochodu służbowego
3) Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter administracyjno-biurowy
4) Nie występuje praca na wysokości
5) Występują okresowe wyjazdy służbowe
6) Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, fax
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
- wejście główne do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- budynek,w którym mieści się komórka organizacyjna jest piętrowy- 2 kondygnacyjny, pomieszczenia Głównego Księgowego zlokalizowane są na parterze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych
- budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się, brak podjazdu, schody przy wejściu do budynku, ilość stopni 2
- budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych
- przy budynku jest miejsce parkingowe .
- pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.
Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • Główny Księgowy prowadzi księgi rachunkowe WIJHARS w szczególności dekretuje dowody księgowe zgodnie z Zakładowym Planem Kont w celu klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i prawidłowego zaewidencjonowania dokonanych operacji gospodarczych do ksiąg rachunkowych, księguje operacje gospodarcze na podstawie dowodów ksiegowych w komputerowym systemie finansowo - ksiegowym w celu uzyskania bieżącej informacji o dokonanych zdarzeniach gospodarczych , o poniesionych wydatkach i osiąganych dochodach, dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów w celu sprawdzenia legalności , zgodności z zawartymi umowami , zgodności z preliminarzem wszystkich operacji gospodarczych w Inspektoracie ( 50% czasu)- samodzielna realizacja zadania
 • Sprawdza rzetelność i poprawność zapisów księgowych ujętych w księgach rachunkowych poprzez uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych w celu uzyskania bieżącej informacji o zobowiązaniach i należnościach WIJHARS, uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kontami kosztowymi w celu wyelimiowania ewentualnych niezgodności oraz uzyskania prawidłowej informacji do sporządzania w terminie analiz i sprawozdań z wykonywania budżetu, ( 15% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania
 • Sporządza plany finansowe, sprawozdania z dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami ( 10% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania
 • Prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych ( 5% czasu pracy) samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługuje specjalistyczne programy: Trezor, Buza, bankowość elektroniczna (NBP), Płatnik, finansowo - ksiegowy, e -Dok ( 5% czasu pracy) - samodzielna realizacja zadania
 • Sporządza decyzje budżetowe, pisma dotyczące przesunięć w planie wydatków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, opracowuje odpowiedzi na przychodzące z PUW pisma ( 5% czasu pracy) samodzielna realizacja zadania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, w przypadku ukończenia ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich , ekonomicznych wyższych studiów zawodowych uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych, lub 6-letnia praktyka w księgowości , w przypadku ukończenia średniej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej,
 • Profil wykształcenia : ekonomiczne
 • znajmość przepisów prawnych : Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa komputera - programów Trezor, Buza, Płatnik, NBP

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
  w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem " Oferta dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy- ogłoszenie nr 61006 ".

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku( RODO) informuję, że:


  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewodzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów


  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej


  - w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych , które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty


  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata i po tym okresie komisyjnie zniszczone


  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie w zakresie procesu rekturacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych


  - w wyjątkowych, uzasadnionych sutuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa


  - przysługuje Pani/Panu prawo do:


  1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,


  2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,


  3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,


  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


  -podanie danych osobowych przez osobę przystępującą do naboru jest dobrowolne, bez podania wymaganych danych osobowych udział w naborze nie będzie możliwy


  - Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;


  -Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących sie poza Unia Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.


  - Inspektor ochrony danych w WIJHARS w Rzeszowie jest dostępny pod adresem mail: nadzor_rzeszow@ijhars.gov.pl, tel. 17 853 34 38, do którego można kierować pytania, wnioski i żądania w srawach ochrony danych osobowych

  Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
  Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
  Praca Główny Księgowy