Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Malbork

91 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Malbork
Ogłoszenie o naborze Nr 70590

Warunki pracy

Praca biurowa, współdziałanie z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami.
Główny księgowy będzie podlegał bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Malborku.


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku.
W budynku znajduje się winda, natomiast brak jest dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • opracowywuje projekt budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku, dokonuje analizy, planuje i realizuje plany budżetowe
 • prowadzi księgi rachunkowe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe oraz inne związane z realizacją zadania jednostki
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki
 • sporządza i rozlicza miesięczne listy płac wynagrodzeń pracowników i umów cywilnoprawnych
 • oblicza podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, sporządza dokumentację do ZUS i US
 • rozlicza koszty podróży służbowych pracowników
 • nadzoruje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • prowadzi księge inwentarzową składników majątkowych jednostki
 • zajmuje się windykacją należności budżetowych
 • współdziała z bankami, organami skarbowymi, urzędami i instytucjami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • 1) wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości
 • 2) wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości
 • 3) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • 4) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfikacją pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej
 • znajomość zasad księgowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i statystycznych
 • znajomość obsługi programów komputerowych (Microsoft Office, Płatnik, Progman Finanse i Płace, bankowość elektroniczna)
Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy