Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

108 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19671

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Brackiej 4 jest niedostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • planowanie, inicjowanie i prowadzenie działań związanych z budową, utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych w obszarze PSZ dotyczących w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców, Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ i Systemu Doradcy Zawodowego,
 • uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi MRPiPS, jednostkami terenowymi i instytucjami zewnętrznymi wymagań funkcjonalnych dla systemów IT w obszarze PSZ, dotyczących w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców, Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ i Systemu Doradcy Zawodowego,
 • opracowywanie i aktualizowanie wytycznych dot. wymagań dla systemów IT w obszarze PSZ, dotyczących w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, koniecznych do otrzymania świadectwa zgodności oraz wytycznych i standardów dla jednostek terenowych,
 • wykonywanie zadań projektowych dotyczących modyfikacji i rozwoju funkcjonalności i architektury systemów IT w obszarze PSZ, w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców, Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ i Systemu Doradcy Zawodowego oraz rozwiązań zapewniających komunikację pomiędzy dziedzinowymi systemami zasilającymi a systemami centralnymi,
 • współpraca z dostawcami usług i systemów IT w obszarze PSZ, w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców, Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ i Systemu Doradcy Zawodowego, w zakresie rozwoju i modyfikacji systemów, w tym uzgadnianie i weryfikowanie dokumentacji projektowej, technicznej i użytkowej,
 • udział w opiniowaniu projektów rozporządzeń i dokumentów otrzymanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dot. obszaru PSZ oraz przygotowywaniu projektów aktów prawnych związanych z obszarem PSZ lub dotyczących standardów IT,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedur przetargowych w zakresie związanym z budową, rozwojem i modyfikacją systemów IT w obszarze PSZ, w szczególności Oprogramowania SyriuszStd, aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców, Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ i Systemu Doradcy Zawodowego, w tym również udział w komisjach przetargowych i komisjach odbioru prac związanych z projektami realizowanymi w obszarze PSZ,
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu założeń organizacyjno-informatycznych dot. projektów realizowanych w obszarze PSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania i eksploatacji systemów IT lub w obszarze rynku pracy
 • Podstawowa znajomość j. angielskiego - co najmniej na poziome A2
 • Umiejętność specyfikowania wymagań funkcjonalnych dla systemów i usług IT
 • Umiejętność projektowania systemów IT
 • Umiejętność stosowania narzędzi (CASE) w analizie i projektowaniu systemów informatycznych
 • Podstawowa znajomość języka XML
 • Podstawowa znajomość SQL i tematyki bazodanowej
 • Znajomość metodyki prowadzenia projektów informatycznych
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Rekrutują z Praca.pl