Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

Warszawa

97 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 20670

Warunki pracy

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka i skaner,
5) zagrożenie korupcją,
6) stres związany z kontaktami z wykonawcami i uczestnikami postępowań.

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania po budynku w celu wykonywania zleconych zadań.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Zakładzie z zastosowaniem procedur i trybów określonych właściwymi przepisami prawa, samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uczestnictwa w pracach komisji przetargowych, publikowania ogłoszeń.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień na roboty, usługi i dostawy w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie: sporządzania i opiniowania wniosków zakupowych, sporządzania projektów ogłoszeń/zapytań ofertowych, uczestnictwa w pracach komisji zakupowych, publikowania ogłoszeń.
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego/sekretarza/ członka komisji przetargowej lub zespołu zakupowego w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Zakładu, odpowiedzialnymi merytorycznie za dane zamówienie, przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i w oparciu o przepisy wewnętrzne oraz przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami ustawy wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenia zamówienia publicznego.
 • Współuczestniczenie w aktualizacji i opracowaniu wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
 • Udział w tworzeniu planu zakupów oraz planu zamówień publicznych, kalendarza postępowań zakupowych, udział w opracowywaniu strategii zakupowych.
 • Przygotowywanie danych i informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań o udzielenia zamówienia, w szczególności na pytania kierowane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapytania innych organów (w tym organów kontroli) oraz danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości na potrzeby kierownictwa Zakładu.
 • Udział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowywanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej oraz uczestnictwo w rozprawach przed KIO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego
 • w tym 3 lata pracy stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość regulacji dotyczących prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i o dyscyplinie finansów publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego
 • umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • sumienność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • przeszkolenie w zakresie szczegółowej znajomości dotyczącej stosowania aktów prawnych i wykonawczych z zakresu zamówień publicznych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl